1.   Praktické lékařství   Pracovně-lékařské služby   Estetická medicína   Smluvní pojišťovny

  Praktické lékařství

Poskytované služby

 • Léčba:
  • akutních onemocnění
  • chronických onemocnění
  • úrazů
 • Preventivní prohlídky
 • Pracovně-lékařské služby
 • Prohlídky na žádost /řidičský průkaz, zbrojní průkaz, zdravotní průkaz, sportovní prohlídky/
 • Posudková činnost pro ČSSZ
 • Očkování
 • Návštěvní služba

V naší ordinaci používáme ke zkvalitnění péče toto přístrojové vybavení:

 • Stanovení CRP metodou POCT
 • Stanovení INR metodou POCT
 • Stanovení p02 metodou POCT
 • Antigenní testování SARS-CoV-2
 • Vyšetření skrytého krvácení do stolice-kvantitativní stanovení
 • Ambulantní 24 hodinové monitorování krevního tlaku
 • 12 svodové EKG

Preventivní prohlídky

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro dospělé:

Všeobecná preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za 2 roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední všeobecné preventivní prohlídky. Obsahem všeobecné preventivní prohlídky je:

 1. doplnění anamnézy včetně sociální, se zaměřením na její změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí,
 2. kontrola očkování,
 3. kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti a orientačního vyšetření zraku a sluchu; součástí všeobecné preventivní prohlídky je v rámci onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska anamnézy rodinné, osobní a pracovní, vyšetření kůže a u zjištěného podezření na riziko vyšetření per rectum, u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování,
 4. vyšetření moči diagnostickým papírkem,
 5. kontrola a zhodnocení výsledků dalších předepsaných preventivních vyšetření, a pokud nebyly v předepsaných termínech provedeny, jejich zajištění; preventivními vyšetřeními jsou:
  1. laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů, a to při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku,
  2. laboratorní vyšetření glykemie při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a od 40 let věku ve dvouletých intervalech od posledního vyšetření,
  3. vyšetření EKG ve 40 letech věku, dále pak ve čtyřletých intervalech,
  4. stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku; od 55 let věku je toto vyšetření možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let; jestliže žena absolvovala vyšetření podle § 7 písm. k) v období kratším než uvedené intervaly a je k dispozici jeho výsledek, vyšetření se nezajišťuje,
  5. u žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let; není-li výsledek tohoto vyšetření k dispozici, lékař doporučí provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření.

Řidičské průkazy

Zákon 361/2000 Sb. o silničním provozu 

§ 87

(1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat

a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy,2) případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,

b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,

c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,28)

d) držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E nebo podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,

e) držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.4)

(2) Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odstavci 1 povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.

(3) Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením  65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky. (řidiči senioři)

(4) Posuzující lékař může na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit osobě uvedené v odstavci 1 nebo 3 (dále jen „povinná osoba“) termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou lhůty uvedené v odstavci 2 nebo 3.

(5) Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti povinné osoby, může posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření.

(6) Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku osob uvedených v odstavci 1 hradí u osob v pracovně-právním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku tyto osoby.

Očkování pravidelné, hrazeno zdravotní pojišťovnou

 • Tetanus – přeočkování se provádí každých 10-15 let podáním jedné posilující dávky vakcíny proti tetanu. Sledování blížícího se termínu očkování je na Vás.

Kdy jste byli naposledy na očkování proti tetanu? Neblíží se už váš termín?

Očkování sezónní

 • očkování proti chřipce – očkování provádíme od září, ihned jak jsou dostupné očkovací látky, aby se po očkování mohla rozvinout ochrana ještě před začátkem sychravých měsíců s vyšším výskytem respiračních onemocnění, kdy už očkování při probíhající infekci není vhodné provádět.

Hrazená péče zahrnuje poskytnutí očkovacích látek proti chřipce u pojištěnců nad 65 let věku, u pojištěnců po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem.

Samozřejmě poskytujeme i očkování proti chřipce pro pacienty, kteří nesplňují podmínky pro úhradu vakcíny ze zdravotního pojištění a to dle našeho platného ceníku.

Očkování na vlastní žádost

Je hrazeno pacientem dle platného ceníku:

 • očkování proti klíšťové encefalitidě
 • očkování proti žloutence typu A,B
 • cestovní očkování dle domluvy
 • očkování proti pneumokokům – vhodné pro dospělé a seniory-hrazeno zdravotní pojišťovnou jako očkování proti chřipce. Mezi nejčastější pneumokoková onemocnění patří pneumokokový zápal plic, zánět mozkových blan a přítomnost bakterií v krvi. Tato onemocnění jsou léčitelná antibiotiky, léčba však může být komplikovaná, protože pneumokoky bývají vůči nim stále častěji odolné.

  Pracovně-lékařské služby

Obsah pracovně-lékařských služeb

Pracovně-lékařské služby jsou zdravotní služby preventivní a zahrnují tři součásti:

 1. hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví a provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci,
 2. poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací,
 3. pravidelný dohled na pracovištích a v dalších zařízeních zaměstnavatele a nad výkonem práce.

Povinnosti platí pro každého, kdo někoho zaměstnává.

Kdokoli někoho zaměstnává, musí pro zaměstnance (a rovněž pro osoby ucházející se o zaměstnání) zajistit pracovně-lékařské služby zásadně u poskytovatele pracovně-lékařských služeb, a to písemnou smlouvou.

Pouze výjimečně – a to v případě, že jde o práce zařazené pouze do první kategorie a zároveň není součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou zdravotní podmínky stanoveny jinými právními předpisy – může zaměstnavatel vysílat zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání na pracovně-lékařské prohlídky k lékařům, u nichž jsou registrováni.

Odesílání zaměstnance k pracovně-lékařské prohlídce

Zdvořile opakovaně upozorňujeme smluvní partnery – zaměstnavatele, kteří mají s námi uzavřenu smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb na právními předpisy stanovené písemné materiály, jimiž musí být zaměstnanec při odesílání k pracovně-lékařské prohlídce vybaven: 

 1. Žádostí o provedení pracovně-lékařské prohlídky obsahující:
  • identifikační údaje zaměstnavatele a zaměstnance, 
  • údaje o pracovním zařazení zaměstnance nebo údaje o předpokládaném pracovním zařazení osoby ucházející se o zaměstnání,
  • údaje o druhu práce,
  • údaje o režimu práce, 
  • údaje o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, 
  • údaje o míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek,
  • druh požadované pracovně-lékařské prohlídky, 
  • důvod k provedení prohlídky
 2. Výpisem ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě jejím registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství, které je platné 3 měsíce od data vystavení.

Upozornění

Bez posouzení uvedených písemností nelze lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nebo o zdravotním stavu vydávat. Negativní důsledky z toho plynoucí, se vzhledem ke znění příslušných právních předpisů přičítají zaměstnavateli.

Prohlídky

Vstupní
 1. před vznikem pracovního nebo obdobného vztahu,
 2. při zařazení zaměstnance na jinou práci, pokud jde o jiný druh práce nebo má být tato práce vykonávána za odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance (např. při výskytu nového rizikového faktoru).
Periodická

Co znamená periodická prohlídka a proč se provádí?

Periodická prohlídka je prohlídka pravidelná, opakovaná. Provádí se za účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se

 • zdravotní náročností vykonávané práce nebo
 • stárnutím organizmu,

kdy další výkon práce by mohl vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození zdraví jiných osob.

Jak často se periodické prohlídky provádějí?

Doba mezi jednotlivými periodickými prohlídkami je odvozována od vykonávané práce. Vykonávaná práce se zařazuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví do 4 kategorií.

Kategorie první

 • jednou za 6 let
 • jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle předchozího bodu

Kategorie druhá

 • jednou za 4 let
 • jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle předchozího bodu
 • u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví:
  • jednou za 4 roky
  • jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku absolvovanou před dovršením věku 50 let

Kategorie druhá riziková a třetí

 • jednou za 2 roky

Kategorie čtvrtá

 • jednou za 1 rok

Uvedené lhůty se neuplatní, pokud orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví určí kratší termín pro provedení periodické prohlídky, nebo pokud je jiným právním předpisem nebo v příloze č. 2 k této vyhlášce č. 79/2013 Sb., stanoveno jinak.

Jde-li o práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, periodické prohlídky se neprovádějí. To neplatí v případě, kdy je práce na základě těchto dohod u zaměstnavatele prováděna opakovaně a doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky a zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje.

Mimořádná

Provádí se v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci. Zaměstnavatel má právo vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovně-lékařskou prohlídku, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci.

Výstupní

Provádí se za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce.

Provádí se s cílem zjištění eventuálních změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce.

Měla by se konat:

 1. při ukončení pracovněprávního vztahu, nebo obdobného vztahu,
 2. před zařazením na jinou práci, pokud jde o jiný druh práce, nebo o práci konanou za příznivějších podmínek,
 3. pokud tak stanoví jiný právní předpis.

O provedení výstupní prohlídky se vydává potvrzení, nikoli lékařský posudek.

Následná

Má se konat po skončení rizikové práce v případech uvedených v příloze k prováděcí vyhlášce, nebo pokud tak stanoví orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice). Účelem je včasné zjištění změn zdravotního stavu, jejichž důsledky se mohou projevit i po ukončení práce.


  Estetická medicína

Používáme nejmodernější materiály a postupy. Pravidelně se účastníme kongresů estetické medicíny v České republice i v zahraničí, nabízíme zkušenosti od roku 2006.

Vrásky

Vrásky jsou problémem každé ženy i muže  od určitého věku. Řešit bychom je měli nejen, když se objeví, ale také jim předcházet. Vhodná je konzultace s lékařem, který zhodnotí a vyšetří stav vaší pokožky, určí  jestli se jedná o vrásky dynamické nebo statické a doporučí nejefektivnější postup a výběr procedur či zákroků. Nejčastěji pak dynamické vrásky odstraňujeme pomocí botulotoxinu, který je bezpečný a pro tělo neškodný. U statických vrásek požíváme aplikaci výplňového materiálu kyseliny hyaluronové, která zachovává přirozený vzhled a objem obličeje. Výdrž těchto materiálů je individuální, nejčastěji ale pak 6 až 12 měsíců. Vybrané zákroky lékař vysvětlí a popíše, aby klient věděl vše, co ho zajímá a neměl z ničeho obavy. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, abychom nejlépe vyhověli přáním a představám.

Co nabízíme v oblasti vyhlazení vrásek na obličeji:

 • Korekci vrásek očního okolí
 • Korekci vrásek čela a glabelární oblasti „mračivka“
 • Korekci nosoretních vrásek
 • Vyhlazení vrásek různých oblastí tváří a krku
 • Objemové výplně kyselinou hyaluronovou, které zároveň vyhlazují vrásky v obličeji
 • Zvětšování a úprava rtů
 • Ňiťový lifting
 • Preventivní mezoterapeutické metody aplikace kyseliny hyaluronové
 • Hydrataci pleti pomocí mezoterapií

Jakými způsoby upravujeme a vyhlazujeme vrásky na obličeji?

 • Aplikací výplně kyseliny hyaluronové

Jedná se o méně nebo víceobjemový materiál. Kyselina hyaluronová je látka tělu vlastní, stoprocentně biokompatibilní a vyskytuje se ve všech pojivových tkáních těla. Její doplňování je tedy velmi prospěšné, nejen pro omlazení, ale zároveň pro zkvalitnění všech pojivových a kolagenových vláken. U nás  používáme pouze prémiové značky výplní nejvyšší kvality.

 • Aplikací botulotoxinu

U nás používáme materiály  Botox, Dysport. Mimiku lékař dokáže utlumit plně, nebo pouze jemně odstranit vrásky a zanechat přirozený vzhled.  Výsledek všech zákroků je přirozený, proto se klient nemusí bát,,zmraženého,, vzhledu obličeje bez mimiky.


  Smluvní pojišťovny

Naše zdravotní zařízení má smlouvu se těmito zdravotními pojišťovnami:

Web vytvořila firma Praktik SW s použitím systémů Wordpress a Hestia, licence GNU GPLv2.